ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 17.05.2015r.


zamawiający:
Uxeria.com Sp. z o.o.
ul. Puławska 465
02-844 Warszawa


Zamawiający, na potrzeby przygotowania wniosku i realizacji projektu „Rozwój i wdrożenie technologii śledzenia gałki ocznej, śledzenia uwagi i emocji z wykorzystaniem neurotechnologii w zautomatyzowanych testach doznań użytkowników (User Experience)” (tutuł roboczy) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa) poszukuje Wykonawcy:

USŁUGI BADAWCZEJ W ZAKRESIE OPRACOWANIA METOD ANALIZY EMOCJI I ZAANGAŻOWANIA UŻYTKOWNIKÓW Z WYKORZYSTANIEM OBRAZU TWARZY, SYGNAŁU ELEKTROENCEFALOGRAFICZNEGO I OKULOGRAFII NA POTRZEBY POGŁĘBIONYCH, ZDALNYCH BADAŃ UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający, w związku z planowaną realizacją projektu zakładającego stworzenie rozwiązania wspierającego rozproszone, zautomatyzowane badania użyteczności stron internetowych, poszukuje wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowych metod badania interakcji człowiek-komputer: śledzenia ruchów gałki ocznej z wykorzystaniem okulografii, obrazu twarzy, analizy uwagi i emocji, do zastosowania w pogłębionych badaniach użyteczności realizowanych za pomocą standardowego wyposażenia stanowiska komputerowego.

W szczególności, przedmiotem zamówienia jest eksperymentalna weryfikacja ogólnodostępnych narzędzi do oceny emocji i zaangażowania użytkownika; przygotowanie stanowiska badawczego; opracowanie autorskich metod wykorzystania sygnałów EEG, obrazu twarzy i techniki eye tracking w celu badania stopnia zaangażowania użytkownika oraz weryfikacja opracowanej technologii dla wielu użytkowników (min. 20 osób).

Przedmiotem zamówienia są usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe (kod 73100000-3), według Wspólnego Słownika Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w terminie ustalonym między stronami, mieszczącym się w okresie pierwszej fazy realizacji projektu pt.: „Rozwój i wdrożenie technologii śledzenia gałki ocznej, śledzenia uwagi i emocji z wykorzystaniem neurotechnologii wzautomatyzowanych testach doznań użytkowników (User Experience)” w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Planowany termin realizacji usługi to 31/10/2016.


III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Nazwę i adres Oferenta
2. Datę sporządzenia oferty
3. Skrócony opis niezbędnych zasobów i doświadczenia w realizacji podobnych prac, nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym i kryteriów oceny wymienionych poniżej
4. Termin realizacji usługi
5. Cenę netto za wykonanie usługi
6. Warunki i termin płatności
7. Podpis Oferenta
8. Termin ważności oferty


Więcej: Pobierz całą ofertę


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/1.1.1.              Warszawa z dnia 19.11.2015r.Uxeria.com Sp. z o.o.
ul. Puławska 465
02-844 Warszawa
NIP: 951-22-95-776


dotyczące wyboru podwykonawcy części prac przemysłowych i rozwojowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego – uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę
Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach:
 I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”,
 Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
 Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
w ramach konkursu 1/1.1.1./2015 „Szybka ścieżka”.Nazwa i adres zamawiającego Uxeria.com Sp. z o.o. Ul. Puławska 465 02-844 Warszawa
Tryb udzielenia zamówienia Konkurs ofert
Data ogłoszenia zapytania ofertowego 19.11.2015r.
Data złożenia oferty Oferty można składać do dnia. 27.11.2015r. do godz. 12.00
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego
Opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiot zapytania ofertowego opisują następujące nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 – Usługi badawcze
71355200-3 – Wykonywanie badań


Przedmiotem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie prac badawczych dotyczących opracowania metody strumieniowania mediów z wykorzystaniem zasobów udostępnianych przez urządzenia najbliższego sąsiedztwa, w oparciu o mechanizmy i algorytmy adaptacyjnego strumieniowania mediów.


W ramach realizacji prac przewiduje się wykonanie 3 usług badawczo-rozwojowych:
1. Opracowanie specyfikacji mechanizmów i algorytmów koniecznych do realizacji metody strumieniowania mediów z wykorzystaniem zasobów udostępnianych przez urządzenia najbliższego sąsiedztwa;
2. Implementacja prototypowych modułów realizujących metodę strumieniowania przedstawioną w pkt.1
3. Wprowadzenie koniecznych modyfikacji opracowanych algorytmów i mechanizmów, zgodnie z wytycznymi uzyskanymi w wyniku przeprowadzania testów demonstratora.
Zamawiający zastrzega brak możliwości składania ofert częściowych. W związku z realizacją wszystkich usług w ramach jednego etapu, wyklucza się rozdzielanie zamówienia na zamówienia częściowe.
Warunki udziału w postępowaniu Jednym z warunków udziału Oferenta w konkursie, jest złożenie pisemnej deklaracji o posiadaniu dedykowanego urządzenia pomiarowego przeznaczonego do testowania rozwiązań w obszarze adaptacyjnego strumieniowania mediów, w tym umożliwiającego emulację dużej liczby klientów oraz automatyczne wyznaczanie metryk QoE.

W związku z faktem, iż zakup planowany jest w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach konkursu 1/1.1.1./2015 „Szybka ścieżka”. W związku z powyższym, zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. poddziałania ogłoszoną w dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę, w której mowa w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B


W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z zamówienia wykluczone są podmioty niespełniające powyższych warunków.
Oferty podwykonawstwa, które nie spełnią wszystkich wskazanych wymagań będą automatycznie wykluczone z procedury ich dalszego rozpatrywania ze względu na niespełnienie warunków formalnych naboru
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: Nie dłuższy niż 24 miesiące- licząc od dnia podpisania ostatecznej umowy na realizację prac.
Minimalny termin ważności oferty: 31.06.2016r.
Kryteria wyboru ofert Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena netto – maksymalnie 30 pkt.; sposób oceny:


1. Doświadczenie w obszarze adaptacyjnego strumieniowania mediów (mierzonym sumą zrealizowanych przez członków zgłaszanego zespołu badawczego projektów badawczo-rozwojowych oraz zrealizowanych usług badawczych i rozwojowych, w okresie minionych 3 lat) – maksymalnie 35 pkt.; sposób oceny:
 oferent z największym doświadczeniem uzyska 35 pkt.;
 II pozycja – 20 pkt;
 III pozycja – 10 pkt.;
 IV pozycja i kolejne – 0 pkt.


1. Potencjał zespołu badawczego oferenta w obszarze adaptacyjnego strumieniowania mediów (mierzony sumą liczby punktów, uzyskanych przez trzech głównych wykonawców zgłoszonego zespołu badawczego, z publikacji wydanych w minionych 3 latach, dotyczących adaptacyjnego strumieniowania mediów, zgodnie z punktacją zawartą w części A wykazu czasopism opracowanym przez MNISW) – 35 pkt. sposób oceny:
 oferent z największym doświadczeniem uzyska 35 pkt.;
 II pozycja – 20 pkt;
 III pozycja – 10 pkt.;
 IV pozycja i kolejne – 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie najwięcej punktów, zgodnie z punktacją wskazaną powyżej.
Oferta musi zawierać następujące elementy
1. Pełen dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, numery: NIP, KRS/EDG).
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
3. Informacje dotyczące typu podmiotu jako jednostki naukowej.
4. Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług w ramach oferty.
5. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunków i kryteriów wyboru oferty.
6. Cena całkowita netto i brutto wyrażona w PLN.
7. Warunki i terminy płatności.
8. Okres realizacji przedmiotu oferty.
9. Dane osoby upoważnionej do kontaktu (imię i nazwisko, nuem telefonu, adres poczty e-mail)
10. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty (wraz z ewentualnym pełnomocnictwem – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty
Zawarcie umowy:
Oferent, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do zawarcia umowy warunkowej w terminie określonym przez zmawiającego nie później niż przed 30 listopada br.

Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu, w ramach konkursu 1/1.1.1./2015 „Szybka ścieżka”.
Sposób składania oferty: Oferta powinna być złożono w jeden z następujących sposobów:
1. Elektronicznie na adres: projekty@uxeria.com
2. W wersji papierowej do biura Zamawiającego na adres:
ul. Puławska 465 02-844 Warszawa


W ramach składania wniosku o dofinansowanie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania ofert do weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Sławomir Kurowski tel +48 22 314 14 89, e-mail: slawomir.kurowski@uxeria.com
Termin na zadawanie pytań przez Oferentów upływa w dniu 24 listopada o godz. 12:00.

Niniejsze zamówienie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.uxeria.com oraz w biurze Zamawiającego przy ul. Puławskiej 465 w Warszawie.

"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki" – "Inwestujemy w Waszą przyszłość" "Wdrozenie innowacyjnego systemu B2B automatyzujacego przeprowadzanie badan i rekrutacje testerów do badan uzytecznosci m.in stron internetowych, serwisów, formularzy." Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego